Money management a positionsizing (díl 6.)

Money management (MM) je jedním z nejdůležitějších momentů tradingu. Dobrý MM Vám může u dobrého systému neuvěřitelně „násobit“ zisky, ale pozor! Bohužel umí i násobit ztráty. MM je o řízení rizika a velikosti ztráty zároveň s cílem maximalizovat zisk. Jeho součástí je i positionsizing neboli navyšování pozic. MM je komplex pravidel, na jejichž základě řídíme velikost rizika s cílem ochránit svůj kapitál a minimalizovat ztráty.

Většina zkušených traderů neriskuje více než 2-3% kapitálu na 1 obchod. Důvod je jednoduchý, podívejte se na následující tabulku:

Tabulka ukazuje pokles kapitálu při risku 2, 5 a 10% na jeden obchod v případě 10 po sobě jdoucích ztrát. Zároveň ukazuje, jak velké zhodnocení by bylo potřeba pro návrat na původní výši kapitálu. Pokud bychom např. obchodovali s riskem 10% na 1 obchod, tak již po 7 ztrátě po sobě musíme zhodnotit kapitál o 109%, abychom se dostali zpět na původní výši kapitálu! Matematika je neúprosná!

 

V souvislosti s MM se setkáte i s dalšími pojmy:

Risk Reward Ratio (RRR) – neboli poměr risku a zisku. Mužeme mít například strategii, kdy ukončujeme obchod v okamžiku, kdy ztráta dosáhne 100 pipů a inkasujeme zisk, pokud dosáhne výše 200 pipů. RRR je v tomto případě 1:2 (zisk je 2x větší než ztráta). Pokud bude procento ziskových obchodů větší než 44% bude strategie zisková. Můžete mít naopak strategii, kde budete brát ztrátu 200 pipů a zisk 100 pipů tzn. RRR bude mít poměr 1:0,5. I takovýto systém však může být ziskový, ale musí být procento úspěšných obchodů vyšší než 66%. Je tedy zřejmé, že strategie musí mít pozitivní očekávání, že při daném RRR bude mít dostatečně velkou úspěšnost obchodů. Pokud takovéto pozitivní očekávání neexistuje, nepomůže nám ani sebelepší MM.

Drawdown (DD) – neboli pokles kapitálu. Každá strategie má čas od času období ztrát a poklesů. Pro Vaše rozhodování a MM je důležité vědět, jak velký byl historický DD. Na následujícím obrázku jsou zakresleny jednotlivé historické DD.

Informace o maximálním historickém DD je důležitá pro MM. Příklad: Jestliže máme strategii, které při obchodování s 0,1 lotu má největší DD za předchozích pět let 2.000 USD a my obchodujeme s účtem 10.000 USD, musíme být připraveni na to, že pokles kapitálu v budoucnu může být podobný a přijdeme o 20% účtu, než se strategie opět vrátí do zisku.

Závěr je jednoznačný: Cílem MM je ochránit kapitál. Avšak neméně důležitou součástí MM je i positionsizing (navyšování pozic), jehož cílem je maximalizovat zisk. Jak již správně tušíte budeme muset najím kompromis mezi minimalizací rizika a maximalizací zisku …

 

Základní přístupy MM:

Martingale přístup – je založen na principu, že obchodník při ztrátové sérii postupně navyšuje pozice. Přístup je postaven na předpokladu, že každý systém má zisková a ztrátová obchodí, pokud systém zaznamená větší sérii ztrátových obchodů, roste pravděpodobnost, že následující obchod bude ziskový. Systém martingale MM vznikl u hazardních hráčů a je extrémně rizikový. Hlavní nevýhodou jsou vysoké drawdowny (klidně i 70-80% účtu). Je psychicky velice obtížné používat tento přístup.

Antimartingale – je opakem martingale a jde o konzervativnější přístup. Pozice se zvyšují po ziskových obchodech a se sérií ztrát se pozice naopak snižují. Antimartingale je základem většiny positionsizing metod a je rozhodně preferovanější než martingale.

Jestliže hlavním úkolem MM je ochrana kapitálu, tak hlavním úkolem positionsizingu je sofistikovanými metodami navyšování pozic zajistit max. zhodnocení kapitálu.

 

Jaké jsou základní přístupy řízení/navyšování pozic:

1) Fixní počet kontraktů (Fixed Units) – nejjednodušší metoda, nelze ji však ani považovat za plnohodnotnou metodu positionsizingu. Obchoduje se s fixním, stále stejným počtech kontraktů. Fixní počet kontraktů je poměrně bezpečná metoda, avšak nenabízí možnost geometrického zhodnocení kapitálu.

2) Fixní investovaná částka (Fixed Sum) – opět jednoduchá metoda. Velikost pozice je omezena fixní částkou kterou je možné do obchodu investovat. Ani tato metoda nenabízí možnost výrazného zhodnocení.

3) Fixní procento kapitálu (Fixed Percent of Capital) – metoda je odvozená od Fixed sum s tím, že výše investované částky je odvozena procentem z celkové výše kapitálu. Pokud roste výše kapitálu, roste i výše investované částky a tedy i velikost pozice. Umožňuje exponenciální růst zisku. Rizikovost je ovlivněna výší zvoleného procenta. Čím vyšší procento, tím roste riziko.

4) Fixed Fraction (nebo také Fixed Risk) – definuje počet obchodovaných kontraktů při stanoveném maximálním risku k velikosti celkového kapitálu a zároveň k velikosti maximální částky, kterou je investor ochoten riskovat na jeden obchod. Velikost risku na jeden obchod je odvozován od stop-lossu. Procento riskovaného kapitálu by se mělo pohybovat v rozpětí 2-5%.

Velikost pozice = (velikost účtu * procento riskovaného kapitálu) / max. velikost risku na jeden obchod

5) Optima f (Optimal Fixed Fraction) – je metoda založená na Fixed Fraction, kdy Ralph Vince optimalizoval obchodní systém tak, aby dosahoval maximální možný čistý profit. Hodnota f (která nepřímo vyjadřuje hodnotu investovaného kapitálu) je počítaná z historických dat a je nezávislá na pořadí jednotlivých obchodů.

Velikost pozice = (optimal f × velikost účtu / počáteční risk na počet kontraktů) / cena kontraktu

Tato metoda je považována za velice agresivní.

6) Secure f – je metoda odvozená od Optimal f, ale snaží se eliminovat jeho vysokou rizikovost tím, že zohledňuje i velikost drawdownu.

7) Fixed Ratio – u této metody je klíčovým parametrem pro velikost pozice parametr delta. Delta je dolarové vyjádření potřebného profitu pro zvýšení pozice o jednu jednotku. Např. zvyšuji pozici při dosažení zisku 1.000 USD. Pokud tedy dosáhne kumulovaný profit 1.000 USD zvýším pozici o jeden kontrakt, pokud dosáhne kumulovaný profit 2.000 USD mohu obchodovat o 2 kontrakty více než na počátku obchodování. Tato metoda je méně riskantní, ale poskytuje nižší potenciální růst.

8) Kellyho vzorec – metoda vznikla převážně pro hráče karet, ale je dobře aplikovatelná na obchodování. Kelly f spočteme podle následujícího vzorce:

Kelly f = ( (R+1) * P -1 ) / R

kde P je úspěšnost obchodního systému v procentech, R je poměr zisku ziskových obchodů ke ztrátám ztrátových obchodů.

Příklad: pokud máme ziskovost systému 45% a průměrné zisky ku průměrným ztrátám jsou 1,8 tak Kelly f = ((1,8+1)*0,45-1)/ 1,8 = 0,144 tzn. 14,4% z celkové výše účtu budeme používat pro obchodování.

9) Variace Larryho Williamse – jeho vzorec je mírně modifikovaný model Fixed Fraction, za max. velikost risku na jeden obchod Larry dosazuje místo stoplossu maximální ztrátu z minulosti.

Velikost pozice pro další obchod = (zůstatek účtu × procento risku) / největší ztráta v minulosti

Larry doporučuje, aby si mírnější povahy volili procento risku okolo 5%, odvážnější jedinci 10-12%, povahy jako Larry 15-18% a dobrodruzi 20% a více.

10) Simulace Monte Carlo – velice sofistikované metody jsou simulace. Pod pojmen Monte Carlo simulace si můžete představit celou řadu algoritmů na simulaci systémů. Používají se stochastické metody používající náhodná čísla. Pokud provedeme velké množství testů na bázi náhodných čísel (řádově např. 10.000 testů) získáme poměrně vysokou pravděpodobnost výsledného stavu. Využívání těchto metod však není možné bez počítačové podpory.

 

V praxi jsme se s používáním metod Optimal f, Secure f a Kelly f u drobných investorů příliš nesetkali. Většina traderů je vůbec nepoužívá a pokud ano, tak jen po určitou dobu. V okamžiku, kdy dosáhnou určité výše účtu zvyšují pozice velmi pomalu a nebo vůbec. Důvod je většinou jeden: psychologie. Každý trader „unese“ určitou výši ztráty. Je to hodně individuální. Někdo unese 5.000 USD někdo 10.000 USD ztrátu na jeden obchod, ale někdo má problém i s 1.000 USD apod. Je pravda, že křivka např. Optimal f může vypadat velmi pěkně, ale při vyšších pozicích můžete realizovat ztrátu v řádu několika desítek či stovek tisíc USD na jednom obchodu a je otázka, zda to psychicky ustojíte.

Daleko častěji slyšíme při komunikaci s ostatními tradery, že používají metody investování určitého % z kapitálu, fixed ratio a různé jejich modifikace.

Abychom si efekt MM prakticky ukázali, použijeme k tomu strategii WEEKLY SYSTEM. Pro testování použijeme data od 1.1.2009 do 30.6.2011. V následujícím grafu je vidět vývoj equity pro nastavení: počáteční kapitál = 1.000 USD; obchodovaná pozice: 0,01 lotu (microlot). Jedná se vlastně o metodu Fixed Unit, ale v grafu je označeno jako “without MM”.

Z grafu je patrné, že systém vydělal za období 1.1.2009 -30.6.2011 celkem cca 15.000 pipů (tedy 1.507,49 USD). Za 2 roky a půl bychom tedy měli na účtu 2.500 USD. Největší drawdown za tu dobu byl 180 USD. Je tedy patrné, že můžeme být agresivnější a pozice v čase zvyšovat.

 

Pokusme se nyní aplikovat na tuto strategii jednoduché verze MM:

1) Fixed Fraction: na grafu vidíte, jak by vypadala křivka při zvýšení pozice na každých 1.000 USD zisku o 0,01 lotu. V případě, že by strategie 1.000 USD ztratila, sníží se pozice o 0,01 lotu (v grafu označeno jako MM 1000).

Pozn.: Jen pro doplnění riziko na jeden trade je 150 pipů (tzn. při pozici 0,01 lotu je to cca 15 USD = 1,5% z kapitálu. Máme 6 pozic => 90 USD, tedy 9% kapitálu).

2) Fixed Fraction: na grafu je i agresivnější varianta, kdy zvyšuji pozici o 0,01 lotu při každých 500 USD zisku popř. snižujeme o 0,01 při každé ztrátě 500 USD (v grafu označeno jako MM 500).

3) Fixed Percent of Capital: jako další zvolíme variantu, kdy riziko plynoucí z velikosti pozice bude vždy menší, max. rovna 2% kapitálu. (v grafu označeno jako MM 2%).

Na grafu je vidět poměrně konzervativní průběh křivky equity pro variantu Fixed Percent of Capital. Na dalším grafu se podívejte na průběh equity pro agresivní variantu, kdy budeme riskovat 30% kapitálu.

Při této agresivní variantě dosáhneme v období od 1.1.2009 do 30.6.2010 zhodnocení přes 5000%!

Tento systém reálně obchodujeme. Pro WEEKLY SYSTEM používáme specifický MM, který se odvíjí od faktu, že systém má velké procento výher. Strategie WEEKLY SYSTEM je obchodována na 3 měnových párech. Je možné si všimnout, že když některý měnový pár skončí ve ztrátě, tak zisky zbývajících dvou párů ji v řadě případů převáží. Strategie tedy nemá mnoho ztrátových týdnů. Nabízí se tedy myšlenka zvýšit pozici vždy v týdnu, který následuje po ztrátovém týdnu (prvek martingale přístupu). Jak by vypadala equity křivka vidíte na dalším grafu (označeno jako MM increase after loss) za předpokladu obchodu s fixní pozicí 0,01 lotu a pouze po každé ztrátě zvyšujeme pozici o 0,01 lotu. V okamžiku první výhry se vracíme zpět na 0,01 lotu.

Toto myšlenku (navyšování pozice po ztrátovém týdnu) pak můžeme kombinovat s některou z variant uvedených výše.

Můžeme vytvořit např. následující variantu (spojení MM 500 a MM increase after loss):

Velikost pozice se řídí MM 500, ale po každém ztrátovém týdnu zvyšujeme pozici o 0,01 lotu až do prvního zisku, kdy se vracíme zpět na pozici dle MM 500.

Tímto způsobem si můžete namodelovat libovolné množství variant MM a to s různou agresivitou a tím i ziskovostí. Poslední uvedenou variantu používáme při live obchodování WEEKLY SYSTEMU. Vyhovuje nám, ale samozřejmě, jinému traderovi může vyhovovat jiná z výše uvedených variant.

Cílem předchozích úvah bylo ukázat Vám, že u systému, který má pozitivní očekávání je možné vhodnými metodami MM výrazně zlepšit ziskovost takovéto strategie.

Ukázali jsme si, že jednotlivé varianty MM mohou být různě agresivní a víme, že neexistuje jeden univerzální způsob MM. Každý trader si musí najít takový MM, který mu vyhovuje z pohledu agresivity a rizik.

V příštím díle tohoto seriálu si povíme o tom, jaké typy objednávek na FOREXu můžeme použít a ukážeme si jejich praktické zadávání v MetaTraderu 4.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *