Murrey Math Lines F

Další úrovňový indikátor, který vykresluje různé úrovně resistancí, supportů, hlavní obchodní range atd.

 

 

//+——————————————————————+
//|                                            Murrey_Math_MT_VG.mq4 |
//|                       Copyright © 2004, Vladislav Goshkov (VG).  |
//|                                           4vg@mail.ru            |
//+——————————————————————+
#property copyright “Vladislav Goshkov (VG).”
#property link      “4vg@mail.ru”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 13
#property indicator_color1 LightBlue
#property indicator_color2 Blue
#property indicator_color3 DarkGreen
#property indicator_color4 Red
#property indicator_color5 Magenta
#property indicator_color6 LightBlue
#property indicator_color7 Blue
#property indicator_color8 DarkGreen
double buffer[];

// ============================================================================================
// * Ëčíčč 8/8 č 0/8 (Îęîí÷ŕňĺëüíîĺ ńîďđîňčâëĺíčĺ).
// * Ýňč ëčíčč ńŕěűĺ ńčëüíűĺ č îęŕçűâŕţň ńčëüíĺéřčĺ ńîďđîňčâëĺíč˙ č ďîääĺđćęó.
// ============================================================================================
//* Ëčíč˙ 7/8  (Ńëŕáŕ˙, ěĺńňî äë˙ îńňŕíîâęč č đŕçâîđîňŕ). Weak, Stall and Reverse
//* Ýňŕ ëčíč˙ ńëŕáŕ. Ĺńëč öĺíŕ çŕřëŕ ńëčřęîě äŕëĺęî č ńëčřęîě áűńňđî č ĺńëč îíŕ îńňŕíîâčëŕńü îęîëî ýňîé ëčíčč,
//* çíŕ÷čň îíŕ đŕçâĺđíĺňń˙ áűńňđî âíčç. Ĺńëč öĺíŕ íĺ îńňŕíîâčëŕńü îęîëî ýňîé ëčíčč, îíŕ ďđîäîëćčň äâčćĺíčĺ ââĺđő ę 8/8.
// ============================================================================================
//* Ëčíč˙ 1/8  (Ńëŕáŕ˙, ěĺńňî äë˙ îńňŕíîâęč č đŕçâîđîňŕ). Weak, Stall and Reverse
//* Ýňŕ ëčíč˙ ńëŕáŕ. Ĺńëč öĺíŕ çŕřëŕ ńëčřęîě äŕëĺęî č ńëčřęîě áűńňđî č ĺńëč îíŕ îńňŕíîâčëŕńü îęîëî ýňîé ëčíčč,
//* çíŕ÷čň îíŕ đŕçâĺđíĺňń˙ áűńňđî ââĺđő. Ĺńëč öĺíŕ íĺ îńňŕíîâčëŕńü îęîëî ýňîé ëčíčč, îíŕ ďđîäîëćčň äâčćĺíčĺ âíčç ę 0/8.
// ============================================================================================
//* Ëčíčč 6/8 č 2/8 (Âđŕůĺíčĺ, đŕçâîđîň). Pivot, Reverse
//* Ýňč äâĺ ëčíčč óńňóďŕţň â ńâîĺé ńčëĺ ňîëüęî 4/8 â ńâîĺé ńďîńîáíîńňč ďîëíîńňüţ đŕçâĺđíóňü öĺíîâîĺ äâčćĺíčĺ.
// ============================================================================================
//* Ëčíč˙ 5/8 (Âĺđő ňîđăîâîăî äčŕďŕçîíŕ). Top of Trading Range
//* Öĺíű âńĺő đűíęîâ ňđŕň˙ň 40% âđĺěĺíč, íŕ äâčćĺíčĺ ěĺćäó 5/8 č 3/8 ëčíč˙ěč.
//* Ĺńëč öĺíŕ äâčăŕĺňń˙ îęîëî ëčíčč 5/8 č îńňŕĺňń˙ îęîëî íĺĺ â ňĺ÷ĺíčč 10-12 äíĺé, đűíîę ńęŕçŕë ÷ňî ńëĺäóĺň
//* ďđîäŕâŕňü â ýňîé «ďđĺěčŕëüíîé çîíĺ», ÷ňî č äĺëŕţň íĺęîňîđűĺ ëţäč, íî ĺńëč öĺíŕ ńîőđŕí˙ĺň ňĺíäĺíöčţ îńňŕâŕňüń˙
//* âűřĺ 5/8, ňî îíŕ č îńňŕíĺňń˙ âűřĺ íĺĺ. Ĺńëč, îäíŕęî, öĺíŕ ďŕäŕĺň íčćĺ 5/8, ňî îíŕ ńęîđĺĺ âńĺăî ďđîäîëćčň
//* ďŕäŕňü äŕëĺĺ äî ńëĺäóţůĺăî óđîâí˙ ńîďđîňčâëĺíč˙.
// ============================================================================================
//* Ëčíč˙ 3/8 (Äíî ňîđăîâîăî äčŕďŕçîíŕ). Bottom of Trading Range
//* Ĺńëč öĺíű íčćĺ ýňîé ëčíč č äâčăŕţňń˙ ââĺđő, ňî öĺíĺ áóäĺň ńëîćíî ďđîáčňü ýňîň óđîâĺíü.
//* Ĺńëč ďđîáčâŕţň ââĺđő ýňó ëčíčţ č îńňŕţňń˙ âűřĺ íĺĺ â ňĺ÷ĺíčč 10-12 äíĺé, çíŕ÷čň öĺíű îńňŕíóňń˙ âűřĺ ýňîé ëčíčč
//* č ďîňđŕň˙ň 40% âđĺěĺíč äâčăŕ˙ńü ěĺćäó ýňîé ëčíčĺé č 5/8 ëčíčĺé.
// ============================================================================================
//* Ëčíč˙ 4/8 (Ăëŕâíŕ˙ ëčíč˙ ńîďđîňčâëĺíč˙/ďîääĺđćęč). Major Support/Resistance
//* Ýňŕ ëčíč˙ îáĺńďĺ÷čâŕĺň íŕčáîëüřĺĺ ńîďđîňčâëĺíčĺ/ďîääĺđćęó. Ýňîň óđîâĺíü ˙âë˙ĺňń˙ ëó÷řčě äë˙ íîâîé ďîęóďęč čëč ďđîäŕćč.
//* Ĺńëč öĺíŕ íŕőîäčňń˙ âűřĺ 4/8, ňî ýňî ńčëüíűé óđîâĺíü ďîääĺđćęč. Ĺńëč öĺíŕ íŕőîäčňń˙ íčćĺ 4/8, ňî ýňî ďđĺęđŕńíűé óđîâĺíü
//* ńîďđîňčâëĺíč˙.
// ============================================================================================
extern int P = 64;
extern int MMPeriod = 0;
extern int  NumBars = 500;
extern color  mml_clr_m_2_8 = White;       // [-2]/8
extern color  mml_clr_m_1_8 = White;       // [-1]/8
extern color  mml_clr_0_8   = Aqua;        //  [0]/8
extern color  mml_clr_1_8   = Yellow;      //  [1]/8
extern color  mml_clr_2_8   = Red;         //  [2]/8
extern color  mml_clr_3_8   = Green;       //  [3]/8
extern color  mml_clr_4_8   = Blue;        //  [4]/8
extern color  mml_clr_5_8   = Green;       //  [5]/8
extern color  mml_clr_6_8   = Red;         //  [6]/8
extern color  mml_clr_7_8   = Yellow;      //  [7]/8
extern color  mml_clr_8_8   = Aqua;        //  [8]/8
extern color  mml_clr_p_1_8 = White;       // [+1]/8
extern color  mml_clr_p_2_8 = White;       // [+2]/8
extern int    mml_wdth_m_2_8 = 1;        // [-2]/8
extern int    mml_wdth_m_1_8 = 1;       // [-1]/8
extern int    mml_wdth_0_8   = 1;        //  [0]/8
extern int    mml_wdth_1_8   = 1;      //  [1]/8
extern int    mml_wdth_2_8   = 1;         //  [2]/8
extern int    mml_wdth_3_8   = 1;       //  [3]/8
extern int    mml_wdth_4_8   = 1;        //  [4]/8
extern int    mml_wdth_5_8   = 1;       //  [5]/8
extern int    mml_wdth_6_8   = 1;         //  [6]/8
extern int    mml_wdth_7_8   = 1;      //  [7]/8
extern int    mml_wdth_8_8   = 1;        //  [8]/8
extern int    mml_wdth_p_1_8 = 1;       // [+1]/8
extern int    mml_wdth_p_2_8 = 1;       // [+2]/8

extern color  MarkColor   = Blue;
extern int    MarkNumber  = 158;
double  dmml = 0,
dvtl = 0,
sum  = 0,
v1 = 0,
v2 = 0,
mn = 0,
mx = 0,
x1 = 0,
x2 = 0,
x3 = 0,
x4 = 0,
x5 = 0,
x6 = 0,
y1 = 0,
y2 = 0,
y3 = 0,
y4 = 0,
y5 = 0,
y6 = 0,
octave = 0,
fractal = 0,
range   = 0,
finalH  = 0,
finalL  = 0,
mml[13],
aa;
string  ln_txt[13],
buff_str = “”,
buff_str2 = “”;
int
bn_v1   = 0,
bn_v2   = 0,
OctLinesCnt = 13,
mml_thk = 8,
mml_clr[13],
mml_wdth[13],
mml_shft = 35,
nTime = 0,
CurPeriod = 0,
nDigits = 0,
i = 0;
int NewPeriod=0;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init() {
for(int i=0;i<windowstotal();i++){
ObjectsDeleteAll(i);
}

SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,160);
SetIndexBuffer(0,buffer);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexLabel(0,”0″);
//—- indicators
if(MMPeriod>0 )
{
NewPeriod   = P*MathCeil(MMPeriod/Period());
Comment(“MMPeriod= “,MMPeriod);
}
else
{
NewPeriod = P;
Comment(“MMPeriod= “,Period());
}

ln_txt[0]  = ”               [-2/8]P”;// “extremely overshoot [-2/8]”;// [-2/8]
ln_txt[1]  = ”               [-1/8]P”;// “overshoot [-1/8]”;// [-1/8]
ln_txt[2]  = ”               [0/8]P”;// “Ultimate Support – extremely oversold [0/8]”;// [0/8]
ln_txt[3]  = ”               [1/8]P”;// “Weak, Stall and Reverse – [1/8]”;// [1/8]
ln_txt[4]  = ”               [2/8]P”;// “Pivot, Reverse – major [2/8]”;// [2/8]
ln_txt[5]  = ”               [3/8]P”;// “Bottom of Trading Range – [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone”;//[3/8]
ln_txt[6]  = ”               [4/8]P”;// “Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level”;// [4/8]
ln_txt[7]  = ”               [5/8]P”;// “Top of Trading Range – [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone”;//[5/8]
ln_txt[8]  = ”               [6/8]P”;// “Pivot, Reverse – major [6/8]”;// [6/8]
ln_txt[9]  = ”               [7/8]P”;// “Weak, Stall and Reverse – [7/8]”;// [7/8]
ln_txt[10] = ”               [8/8]P”;// “Ultimate Resistance – extremely overbought [8/8]”;// [8/8]
ln_txt[11] = ”               [+1/8]P”;// “overshoot [+1/8]”;// [+1/8]
ln_txt[12] = ”               [+2/8]P”;// “extremely overshoot [+2/8]”;// [+2/8]

//mml_shft = 3;
mml_thk  = 3;

// Íŕ÷ŕëüíŕ˙ óńňŕíîâęŕ öâĺňîâ óđîâíĺé îęňŕâ č ňîëůčíű ëčíčé
mml_clr[0]  = mml_clr_m_2_8;   mml_wdth[0] = mml_wdth_m_2_8; // [-2]/8
mml_clr[1]  = mml_clr_m_1_8;   mml_wdth[1] = mml_wdth_m_1_8; // [-1]/8
mml_clr[2]  = mml_clr_0_8;     mml_wdth[2] = mml_wdth_0_8;   //  [0]/8
mml_clr[3]  = mml_clr_1_8;     mml_wdth[3] = mml_wdth_1_8;   //  [1]/8
mml_clr[4]  = mml_clr_2_8;     mml_wdth[4] = mml_wdth_2_8;   //  [2]/8
mml_clr[5]  = mml_clr_3_8;     mml_wdth[5] = mml_wdth_3_8;   //  [3]/8
mml_clr[6]  = mml_clr_4_8;     mml_wdth[6] = mml_wdth_4_8;   //  [4]/8
mml_clr[7]  = mml_clr_5_8;     mml_wdth[7] = mml_wdth_5_8;   //  [5]/8
mml_clr[8]  = mml_clr_6_8;     mml_wdth[8] = mml_wdth_6_8;   //  [6]/8
mml_clr[9]  = mml_clr_7_8;     mml_wdth[9] = mml_wdth_7_8;   //  [7]/8
mml_clr[10] = mml_clr_8_8;     mml_wdth[10]= mml_wdth_8_8;   //  [8]/8
mml_clr[11] = mml_clr_p_1_8;   mml_wdth[11]= mml_wdth_p_1_8; // [+1]/8
mml_clr[12] = mml_clr_p_2_8;   mml_wdth[12]= mml_wdth_p_2_8; // [+2]/8

//—-
return(0);
}

//+——————————————————————+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+——————————————————————+
int deinit() {
//—- TODO: add your code here
Comment(” “);
for(int i=0;i<windowstotal();i++){
ObjectsDeleteAll(i);
}
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+——————————————————————+
int start() {

//—- TODO: add your code here

double ExtCountedBars=IndicatorCounted();
int   pos=NumBars-ExtCountedBars-1;

while(pos>=0)
{

if( (nTime != Time[pos]) || (CurPeriod != Period()) ) {

//price
bn_v1 = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,NewPeriod+pos,pos);
bn_v2 = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,NewPeriod+pos,pos);

v1 = Low[bn_v1];
v2 = High[bn_v2];

//determine fractal…..
if( v2<=250000 && v2>25000 )
fractal=100000;
else
if( v2<=25000 && v2>2500 )
fractal=10000;
else
if( v2<=2500 && v2>250 )
fractal=1000;
else
if( v2<=250 && v2>25 )
fractal=100;
else
if( v2<=25 && v2>12.5 )
fractal=12.5;
else
if( v2<=12.5 && v2>6.25)
fractal=12.5;
else
if( v2<=6.25 && v2>3.125 )
fractal=6.25;
else
if( v2<=3.125 && v2>1.5625 )
fractal=3.125;
else
if( v2<=1.5625 && v2>0.390625 )
fractal=1.5625;
else
if( v2<=0.390625 && v2>0)
fractal=0.1953125;

range=(v2-v1);
sum=MathFloor(MathLog(fractal/range)/MathLog(2));
octave=fractal*(MathPow(0.5,sum));
mn=MathFloor(v1/octave)*octave;
if( (mn+octave)>v2 )
mx=mn+octave;
else
mx=mn+(2*octave);
// calculating xx
//x2
if( (v1>=(3*(mx-mn)/16+mn)) && (v2<=(9*(mx-mn)/16+mn)) )
x2=mn+(mx-mn)/2;
else x2=0;
//x1
if( (v1>=(mn-(mx-mn)/8))&& (v2<=(5*(mx-mn)/8+mn)) && (x2==0) )
x1=mn+(mx-mn)/2;
else x1=0;

//x4
if( (v1>=(mn+7*(mx-mn)/16))&& (v2<=(13*(mx-mn)/16+mn)) )
x4=mn+3*(mx-mn)/4;
else x4=0;

//x5
if( (v1>=(mn+3*(mx-mn)/8))&& (v2<=(9*(mx-mn)/8+mn))&& (x4==0) )
x5=mx;
else  x5=0;

//x3
if( (v1>=(mn+(mx-mn)/8))&& (v2<=(7*(mx-mn)/8+mn))&& (x1==0) && (x2==0) && (x4==0) && (x5==0) )
x3=mn+3*(mx-mn)/4;
else x3=0;

//x6
if( (x1+x2+x3+x4+x5) ==0 )
x6=mx;
else x6=0;

finalH = x1+x2+x3+x4+x5+x6;
// calculating yy
//y1
if( x1>0 )
y1=mn;
else y1=0;

//y2
if( x2>0 )
y2=mn+(mx-mn)/4;
else y2=0;

//y3
if( x3>0 )
y3=mn+(mx-mn)/4;
else y3=0;

//y4
if( x4>0 )
y4=mn+(mx-mn)/2;
else y4=0;

//y5
if( x5>0 )
y5=mn+(mx-mn)/2;
else y5=0;

//y6
if( (finalH>0) && ((y1+y2+y3+y4+y5)==0) )
y6=mn;
else y6=0;

finalL = y1+y2+y3+y4+y5+y6;

for( i=0; i<octlinescnt; br=””>          mml[i] = 0;
}

dmml = (finalH-finalL)/8;

mml[0] =(finalL-dmml*2); //-2/8
for( i=1; i<octlinescnt; br=””>         mml[i] = mml[i-1] + dmml;
}

// if( ObjectFind(buff_str2)

if( 1==1 )
{
for( i=0; i<1; i++ ){

buff_str2 = “k”;

ObjectCreate(buff_str2, OBJ_VLINE , 0,Time[pos], mml[i]);

ObjectSet(buff_str2, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(buff_str2, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]);
ObjectSet(buff_str2, OBJPROP_WIDTH, mml_wdth[i]);

}
}

for( i=0; i<octlinescnt; br=””>
buff_str = “mml”+i+Time[pos];

 

ObjectCreate(buff_str, OBJ_ARROW ,0,Time[pos],mml[i]+3*Point);
ObjectSet(buff_str, OBJPROP_ARROWCODE, MarkNumber);

ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]);
ObjectSet(buff_str, OBJPROP_WIDTH, mml_wdth[i]);

buff_str = “mml_txt”+i;
if(ObjectFind(buff_str) == -1) {
ObjectCreate(buff_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], mml_shft);
ObjectSetText(buff_str, ln_txt[i], 8, “Arial”, mml_clr[i]);
ObjectMove(buff_str, 0, Time[0],  mml[i]);
}
else {
ObjectMove(buff_str, 0, Time[0],  mml[i]);
}

} // for( i=1; i<=OctLinesCnt; i++ ){

nTime    = Time[pos];
CurPeriod= Period();
 

 

pos–;
}

}

//—- End Of Program
return(0);
}
//+——————————————————————+